Monthly Archives: August 2016

Listening – Practice Book 4

Listening – Practice Book 3

Listening – Practice BooK 2

Listening – Practice BooK 1

Lê Thị Diên Anh

Lê Thị Diên Anh
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 dienanh@ueh.edu.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh
Giảng viên
 anhnn@ueh.edu.vn

Nguyễn Diệu Chi

Nguyễn Diệu Chi
Thạc sĩ, Gỉảng viên
 ntdchi67@ueh.edu.vn

Nguyễn Phương Chi

Nguyễn Phương Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 npckinhte@ueh.edu.vn