Bùi Mỹ Ngọc

Bùi Mỹ Ngọc
Phó Trưởng Khoa
Thạc sĩ, Giảng viên
 buimyngoc@ueh.edu.vn

MyNgoc

» Thâm niên giảng dạy: 23 năm.

» Môn học đảm nhiệm:  Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành. Tiếng Anh Tổng quát .

 » Hoạt động khoa học:

Công trình khoa học

Tài liệu tham khảo:

  1. Practice Book 5 – đề tài cấp trường, chủ biên 2015
  2. Practice Book Volume 6 – đề tài cấp trường, tham gia biên soạn và hiệu đính 2015

 ➡ Bài báo khoa học

  1. How to make the teaching powerpoint slides more attractive in your teaching (2015): kỷ yếu hội thảo: làm thế nào xây dựng các slides bài giảng hấp dẫn trong giảng dạy bằng power-point.
  1. Visual mini-tests in reviewing vocabulary of modules 1,2,3,4 (2015): Kỷ yếu hội thảo: các bài kiểm tra hình ảnh trực quang trong việc ôn tập từ vựng của các học phần 1,2,3,4.