Hà Thanh Bích Loan

Hà Thanh Bích Loan
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ Tổng quát
Thạc sĩ, Giảng viên
 loanhatb@ueh.edu.vn

Xem CV

» Thâm niên giảng dạy: 6 năm Loan

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh thương mại

➡ Công trình khoa học:

  1. Giáo trình Ôn thi tiếng Anh đầu vào hệ hoàn chỉnh đại học (2012) – Thành viên
  2. Practice book 5 (2015) – Đề tài cấp trường – Thành viên
  3. Practice book 6 (2015) – Đề tài cấp trường – Chủ nhiệm

 ➡ Bài báo khoa học:

  1. Tăng động cơ học tập và khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên bằng điểm quá trình (2011), Kỷ yếu  hội thảo:  Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại học Kinh tế TP.HCM http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/2016/09/06/ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc-qua-cac-nam/
  1. Chuẩn tiếng anh đầu ra hệ đại học chính quy: Thực trạng và giải pháp (2014), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: đánh giá và đề xuất cải tiến http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/chuan-tieng-anh-dau-ra-he-dai-hoc-chinh-quy-thuc-trang-va-giai-phap/
  2. Radically exploiting listening exercises from market Leader course book (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại UEH http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/radically-exploiting-listening-exercises-from-market-leader-coursebook/
  3. An effective way of teaching pronunciation in a business English course (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/an-effective-way-of-teaching-pronunciation-in-a-business-english-course/
  1. Áp dụng PBL trong môn tiếng Anh thương mại tại trường ĐHKT- TPHCM(2016), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam.