Hồ Đình Phương Khanh

Hồ Đình Phương Khanh
Thạc sĩ, Giảng viên
 khanhhdp@ueh.edu.vn

PKhanh

»Thâm niên giảng dạy: 2 năm

» Môn học đảm nhiệm: các môn thực hành tiếng, tiếng Anh thương mai,

Công trình khoa học:

  • Application of quizlet.com to teaching and learning business English at UEH (2015) Đề tài NCKH cấp trường – Thành viên

Bài báo khoa học:

1. Learning styles: A pilot investigation – Kỷ yếu Hội thảo khoa học (2015).

2. Pronunciation: Problems facing Vietnamese learners of English – Kỷ yếu Hội thảo khoa học (2016).