Lê Thị Tuyết Minh

Lê Thị Tuyết Minh
Thạc sĩ, Giảng viên
 snowle@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 6 nămTMinh

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh Tổng quát, Tiếng Anh Thương mại

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

Tài liệu học tập Practice Book  6 – thành viên, 2014

 ➡ Bài báo khoa học:

1. Giảng dạy theo hướng cá thể hóa (individualization) trong phát triển tính tự chủ của sinh viên (learner autonomy) (2011), Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại học Kinh tế Tp.HCM

2. Chiến lược phát triển động lực học tiếng Anh cho sinh viên (2013), Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Ban

3. Một số hoạt động – trò chơi trong giờ học Tiếng Anh (2013), Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Ban

4. E-learning và Gnomio (2014), Kỷ yếu hội thảo khoa học chương trình Tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến

5. Thúc đẩy tinh thần tập thể ở các lớp tiếng anh chất lượng cao (2014), Kỷ yếu hội thảo khoa học chương trình Tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến

6. Promoting students’ vocabulary repertoire (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH