Nguyễn Phú Qùynh Như

Nguyễn Phú Qùynh Như
Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
Thạc sĩ, Giảng viên
 nhunpq@ueh.edu.vn

QNhu

» Thâm niên giảng dạy: 6 năm

» Môn học đảm nhiệm: AV thương mại, ngôn ngữ Anh, các môn kỹ năng

» Hoạt động khoa học:

➡ Bài báo:

1. A quick analysis of some typical gaps in phonology and morphology between English and Vietnamese that lead to students’ common errors (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và Đề xuất cải tiến.

2. The three approaches to grammar and their application in analyzing students’ errors (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH. (http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/the-three-approaches-to-grammar-and-their-application-in-analyzing-students-errors/)