Nguyễn Tấn Lộc

Nguyễn Tấn Lộc
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Victoria University of Wellington, New Zealand
 tanloc_nt@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 13 năm

» Môn học đảm nhiệm: English language skills, English linguistics

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học 

Tài liệu học tập: Practice Book Modules 5 – 6 (thành viên), 2014.

 ➡ Bài báo:

1.  The use of video clips in L2 communication classes: How motivated are Vietnamese EFL learners? (2016). A journal article presented at the second international conference on Promoting effective change in the language classroom, Victoria University of Wellington, New Zealand – University of Education, HCMC-VN;

2.  Pronunciation and its implications in language teaching and learning (2014). KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA NGOẠI NGỮ KINH TẾ: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI UEH – ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN;

3.  Towards improving UEH’s undergraduates’ pronunciation using the Pronunciation Power software (2014). KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA NGOẠI NGỮ KINH TẾ: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI UEH – ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN;

4.  Towards improving UEH’s undergraduates’ listening and speaking skills via video-inserted lectures (2013). KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP BAN.

5.  Lồng ghép phát âm tiếng Anh vào các bài giảng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM (2011). KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP BAN

 

Gửi ý kiến

Fields marked with an * are required