Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Minh Ngọc
Thạc sĩ, Giảng viên
 minh_ngoc111@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 10 nămMNgoc

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh không chuyên

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

1. Tài liệu học tập Practice Book 1&2– thành viên, 2011

2. Tài liệu học tập Practice Book 3&4 – thành viên, 2011

3. Tài liệu học tập Practice Book 5&6 – thành viên, 2015

➡ Bài báo:

1. Bài kiểm tra cuối chương trình học ( End-of-unit Tests học phần 1&2) (2013). Kỷ yếu hội thảo khoa hoc cấp Ban 2013.

2. Các đề xuất cải tiến phần Listening trong Practice Books để giúp sinh viên tiếp cận đề thi NEW TOEIC (2014). Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

3. The essential role of  skimming and scanning techniques in teaching reading comprehension (2014). Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

4. Implementation of skimming and scanning in teaching reading comprehension (2015). Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.

5. The innovation in teaching reading to the students at UEH (2015). ). Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.