Nguyễn Thiên Phương

Nguyễn Thiên Phương
Thạc sĩ, Giảng viên tiếng Pháp
 thienphuongnt@ueh.edu.vn

TPhuong

» Thâm niên giảng dạy: 20 năm

» Môn học đảm nhiệm: Français général, Français sur objectifs spécifiques, Français langue 2

» Hoạt động khoa học:

  ➡ Bài báo  khoa học:

  1. Hướng dẫn sinh viên kỹ năng viết báo cáo, tường trình (Comment enseigner la technique universitaire : Le Compte Rendu). Kỷ yếu Hội thảo khoa học 2015.
  1. Thực tiễn dạy và học một ngoại ngữ hoàn toàn mới ( Expérience de l’enseignement – Apprentissage d’une langue entièrement nouvelle) Kỷ yếu Hội thảo khoa học 2016.