Thái Hồng Phúc

Thái Hồng Phúc
Thạc sĩ, Giảng viên
 thaihongphuc@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 14 nămhphuc

» Môn học đảm nhiệm: English for Business Communication, Business English

 » Hoạt động khoa học:

 ➡ Bài báo khoa học:

1. Video clips made by third-year students to enhance speaking and listening skills outside classroom. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH (pp.224-229). University of Economics Ho Chi Minh city, December 2015:  http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/video-clips-made-by-third-year-students-to-enhance-speaking-and-listening-skills-outside-classroom/

2. University students’ communication skills practice outside classroom through making video clips. Proceedings of the 1st International Conference on Language Development: Learning, Teaching, Researching, and Testing (pp.17-27). Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, June 2016.