Trương Thị Anh Đào

Trương Thị Anh Đào
Thạc sĩ, Giảng viên
Chủ tịch công đoàn khoa
 adao@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 20 nămdao_new2

» Môn học đảm nhiệm: Business English

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

1. Tài liệu học tập Practice Book One – thành viên, 2011

2. Tài liệu học tập Practice Book Two – thành viên, 2011

 ➡ Bài báo khoa học:

1. Sử dụng báo tiếng Anh trên lớp góp phần tăng động cơ và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu của sinh viên kinh tế (2006), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tìm kiếm biện pháp kích thích sinh viên tích cực và chủ động học tiếng Anh.

2. Biểu đạt ý nghĩa dĩ thành của đã, rồi và chưa với vị ngữ hữu đích trong tiếng Anh (2013), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Ban 2013.

3. Bài kiểm tra cuối chương học (End –of – unit test) học phần 1 & 2 (2013), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Ban 2013.

4. Một vài đặc điểm ngữ nghĩa của hình thái dĩ thành tiếng Anh (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến

5. Biểu đạt hình thái dĩ thành tiếng Anh trong tiếng Việt (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.

6. Biểu đạt ý nghĩa dĩ thành của đã, rồi và chưa với vị ngữ hữu đích trong tiếng Anh (2016), Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nhà xuất bản Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.