Đề cương chi tiết các môn học trong chương trình cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Đề cương chi tiết các môn học trong chương trình cử nhân Ngành Ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Kiến thức Tên học phần Khoa – Ban
HK1
DC Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin P1 LLCT
KTN Kỹ năng Nghe TATM 1 NNKT
KTN Kỹ năng Nói TATM 1 NNKT
KTN Kỹ năng Đọc TATM 1 NNKT
KTN Kỹ năng Viết TATM 1 NNKT
DC Tin học ứng dụng trong kinh doanh HTTTKD
KTN Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh NNKT
  HK2
DC Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin P2 LLCT
DC Quản trị học QT
CSKN Kinh tế vi mô I KT
KTN Kỹ năng Nghe TATM 2 NNKT
KTN Kỹ năng Nói TATM 2 NNKT
KTN Kỹ năng Đọc TATM 2 NNKT
KTN Kỹ năng Viết TATM 2 NNKT
DC Đại cương văn hóa VN LUAT
KTN Văn hóa Anh – Mỹ NNKT
DC Thể dục thể thao I GDTC
DC Giáo dục quốc phòng – an ninh TTGDQP
  HK3
DC Tư tưởng Hồ Chí Minh LLCT
CSKN Kinh tế vĩ mô I KT
KTN Kỹ năng Nghe TATM 3 NNKT
KTN Kỹ năng Nói TATM 3 NNKT
KTN Kỹ năng Đọc TATM 3 NNKT
KTN Kỹ năng Viết TATM 3 NNKT
DC-TC1 Ngôn ngữ học đối chiếu NNKT
DC-TC1 Dẫn luận ngôn ngữ học NNKT
DC-TC1 Tiếng Việt thực hành NNKT
DC Ngoại ngữ 2 P1 NNKT
KTN Ngữ âm – Am vị học NNKT
  HK4
DC Đường lối cách mạng của Đảng CSVN LLCT
AVTM Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh NNKT
KTN Kỹ năng Nghe TATM 4 NNKT
KTN Kỹ năng Nói TATM 4 NNKT
KTN Kỹ năng Đọc TATM 4 NNKT
KTN Kỹ năng Viết TATM 4 NNKT
KTN-TC2 Từ vựng học NNKT
KTN-TC2 Ngữ nghĩa học NNKT
DC Ngoại ngữ 2 P2 NNKT
AVTM Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa NNKT
DC Thể dục thể thao II GDTC
  HK5
KTN Kỹ năng Nghe TATM 5 NNKT
KTN Kỹ năng Nói TATM 5 NNKT
KTN Kỹ năng Đọc TATM 5 NNKT
KTN Kỹ năng Viết TATM 5 NNKT
KTN Hình thái – Cú pháp học NNKT
AVTM Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị NNKT
KTBT Marketing căn bản KDQT-MKT
KTBT Quản trị kinh doanh quốc tế KDQT-MKT
DC Ngoại ngữ 2 P3 NNKT
HK6
KTN Kỹ năng Nghe TATM 6 NNKT
KTN Kỹ năng Nói TATM 6 NNKT
KTN Kỹ năng Đọc TATM 6 NNKT
KTN Kỹ năng Viết TATM 6 NNKT
AV-TC4 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán NNKT
AV-TC4 Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng NNKT
AV-TC4 Tiếng Anh chuyên ngành Logistics NNKT
AV-TC4 Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn NNKT
AV-TC4 Tiếng Anh chuyên ngành Luật NNKT
DC Ngoại ngữ 2 P4 NNKT
AVTM Biên dịch thương mại NNKT
KTBT-TC3 Quản trị nguồn nhân lực QT
KTBT-TC3 Luật kinh doanh LUAT
HK7
AVTM Báo cáo ngoại khóa NNKT
AVTM Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp NNKT