Nguyễn Thị Ngọc Yên

 

Nguyễn Thị Ngọc Yên
Cử nhân – Chuyên viên
Thư ký khoa
0167 274 9118
yenntn@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

❀ Giúp các trưởng Bộ môn lập và quản lý thời khoá biểu các khoá các hệ cho từng học kỳ.
❀ Giúp các trưởng Bộ môn theo dõi tiến độ làm đề thi của khoa, nhận và nộp đề thi cho các đơn vị có liên quan.
❀ Kê khai thanh toán tiền giảng cho giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa.
❀ Xử lý các kết quả khảo sát của Phòng ĐBCL & PTCT
❀ Phụ trách công tác truyền thông của đơn vị. Tham gia quản lý (admin) và phát triển trang web của khoa.
❀ Tham gia công tác ISO của khoa. Xây dựng và quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ tài liệu.
❀ Soạn thảo các văn bản hành chính, các thông báo, lập các báo cáo thống kê (Việt-Anh).
❀ Photo, in ấn tài liệu.
❀ Viết biên bản họp các cuộc họp do Ban chủ nhiệm khoa chủ trì.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

❀ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác cho Ban chủ nhiệm.
❀ Tham gia tổ chức các sự kiện của khoa và của các lớp sinh viên.
❀ Hỗ trợ đồng nghiệp (thư ký) hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác khác:

❀ Tham gia BCH Đoàn Khoa.
❀ Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm khoa và của Trường.