Phạm Thục Anh

Phạm Thục Anh
Cử nhân – Chuyên viên chính
Thư ký khoa
0902695669
pthuanh@ueh.edu.vn

 

Phụ trách các đầu việc:

❀ Quản lý điểm thi và bài thi các khoá các hệ. Xử lý việc chấm phúc khảo của sinh viên (khi có yêu cầu)
❀ Xử lý các báo cáo của thanh tra trường về tình hình giảng dạy của gv khoa.
❀ Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ chuyển điểm và miễn học các học phần tiếng Anh.❀ Quản lý tài sản, trang thiết bị của khoa.
❀ Quản lý thư viện của khoa.
❀ Photo, in ấn tài liệu.
❀ Tiếp nhận các yêu cầu của sinh viên và khách đến liên hệ công tác và chuyển đến các bộ phận có liên quan để giải quyết.

Hỗ trợ chính các đầu việc:
❀ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi của các khóa đào tạo tại trường
❀ Phụ trách các công tác tổ chức lễ tân khánh tiết của khoa.
❀ Hỗ trợ đồng nghiệp (thư ký) hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác khác:

❀ Ủy viên BCH Công đoàn Khoa.
❀ Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm khoa và của Trường.