NEW LISTENING – PRACTICE BOOKS

Các bạn sinh viên có thể download phần nghe (listening) của Practice Books tại đây

CD Practice Book 1

https://drive.google.com/open?id=0B9KNLHpYaLxhWll3SFNIT2prd1U

CD Practice Book 2

https://drive.google.com/open?id=0B9KNLHpYaLxhY1ZWZGhvUXVfMlU

CD Practice Book 3

https://drive.google.com/open?id=0B9KNLHpYaLxhNjNVY3J2empfMTA