Thông báo về học phần viết khóa luận tốt nghiệp và thực tập đối với sinh viên K41 chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Ngành Tiếng Anh Thương mại yêu cầu sinh viên thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên tham khảo “Đề cương chi tiết học phần thực tập tốt nghiệp của sinh viên”  tại ĐÂY. (Tất cả sinh viên đều làm KLTN)
Phòng Quản lý Đào tạo & Công tác Sinh viên sẽ thông báo kế hoạch thực tập cho sinh viên vào tháng 10. Sau đó sinh viên đến văn phòng Khoa gặp Thư ký Khoa để lấy giấy giới thiệu thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.  Khoa khuyến khích sinh viên tự tìm chỗ thực tập để phù hợp với năng lực và sở thích. Trong trường hợp không tự tìm được chỗ thực tập, sinh viên đăng ký với cố vấn học tập để được Khoa giới thiệu.