Thông báo v/v Xét miễn học và quy đổi điểm các học phần môn tiếng Anh

SV vào trang http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/phieu-de-nghi-xet-mien-hoc-va-chuyen-diem/

điền đầy đủ thông tin và làm theo hướng dẫn.