Lộ trình nâng cao năng lực Anh ngữ của ILACS-WAIKATO cho sinh viên

Khoa Ngoại ngữ Kinh tế giới thiệu đến sinh viên K45 các khóa học Tiếng Anh do Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Waikato – New Zealand tổ chức