Monthly Archives: October 2020

Hạ Tấn Hưng

Hạ Tấn Hưng
Thạc sĩ, Giảng viên
hunght@ueh.edu.vn
Xem CV

Nguyễn Thị Bích Duyên

Nguyễn Thị Bích Duyên
Thạc sĩ, Giảng viên
duyenntb@ueh.edu.vn

Trương Vĩnh Duy

Trương Vĩnh Duy
Thạc sĩ, Giảng viên
duytv@ueh.edu.vn

Nguyễn Huỳnh Trang

Nguyễn Huỳnh Trang
Tiến sĩ, Giảng viên
trangnh@ueh.edu.vn

Bùi Phú Hưng

Bùi Phú Hưng  
Tiến sĩ, Giảng viên
hungbp@ueh.edu.vn

Vương Phạm Thùy Vân

Vương Phạm Thùy Vân
Thạc sĩ – Chuyên viên
Thư ký khoa
0907277208
 vanvpt@ueh.edu.vn