Bộ môn Ngoại ngữ Chuyên ngành

Hạ Tấn Hưng
Bộ môn BM Ngoại ngữ chuyên ngành
Thạc sĩ, Giảng viên
0938736745
Emailphone
Hồ Thị Phương Nam
Bộ môn BM Ngoại ngữ chuyên ngành
Thạc sĩ, Giảng viên
Email
Lê Phương Nga
Bộ môn BM Ngoại ngữ chuyên ngành
Thạc sĩ, Giảng viên
Email
Võ Đình Phước
Bộ môn BM Ngoại ngữ chuyên ngành
Phó trưởng khoa phụ trách
0903741888
Emailphone
Nguyễn Lương Hoàng Thành
Bộ môn BM Ngoại ngữ chuyên ngành
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành/Thạc sĩ, Giảng viên
0907707091
Emailphone