Bộ môn Ngoại ngữ Tổng quát

Nguyễn Thị Bích Duyên
Bộ môn BM Ngoại ngữ tổng quát
Thạc sĩ, Giảng viên
0368079374
Emailphone
Trương Vĩnh Duy
Bộ môn BM Ngoại ngữ tổng quát
Thạc sĩ, Giảng viên
Emailphone
Lê Thị Thảo Linh
Bộ môn BM Ngoại ngữ tổng quát
Thạc sĩ, Giảng viên
0846427172
Emailphone
Hà Thanh Bích Loan
Bộ môn BM Ngoại ngữ tổng quát
Phó Trưởng Bộ môn phụ trách BM Ngoại ngữ Tổng quát/Thạc sĩ, Giảng viên
Emailphone
Bùi Mỹ Ngọc
Bộ môn BM Ngoại ngữ tổng quát
Phó Trưởng Khoa
phone