Ban Giảng huấn

Hạ Tấn Hưng

Hạ Tấn Hưng
Thạc sĩ, Giảng viên
hunght@ueh.edu.vn
Xem CV

Lê Thị Thảo Linh

Lê Thị Thảo Linh
Thạc sĩ, Giảng viên
linhltt@ueh.edu.vn

Võ Thị Hồng Lê

Võ Thị Hồng Lê
Tiến sĩ, Giảng viên
levth@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Duyên

Nguyễn Thị Bích Duyên
Thạc sĩ, Giảng viên
duyenntb@ueh.edu.vn

Trương Vĩnh Duy

Trương Vĩnh Duy
Thạc sĩ, Giảng viên
duytv@ueh.edu.vn

Nguyễn Huỳnh Trang

Nguyễn Huỳnh Trang
Tiến sĩ, Giảng viên
trangnh@ueh.edu.vn

Bùi Phú Hưng

Bùi Phú Hưng  
Tiến sĩ, Giảng viên
hungbp@ueh.edu.vn

Nguyễn Diệu Chi

Nguyễn Diệu Chi
Thạc sĩ, Gỉảng viên chính
 ntdchi67@ueh.edu.vn