Ban Giảng huấn

Thông báo v/v nộp chứng chỉ Anh văn quốc tế xét tốt nghiệp đối với sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Hiện nay, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế nhận được thắc mắc từ nhiều sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại về việc có cần nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, cụ thể là IELTS/TOEFL/TOEFL iBT để xét tốt nghiệp hay không.

Nguyễn Diệu Chi

Nguyễn Diệu Chi
Thạc sĩ, Gỉảng viên
 ntdchi67@ueh.edu.vn

Nguyễn Phương Chi

Nguyễn Phương Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 npckinhte@ueh.edu.vn

Trần Mai Chi

Trần Mai Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 maichi@ueh.edu.vn

Trương Thị Anh Đào

Trương Thị Anh Đào
Thạc sĩ, Giảng viên
Chủ tịch công đoàn khoa
 adao@ueh.edu.vn

Lê Thùy Giang

Lê Thùy Giang
Thạc sĩ, Giảng viên
Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
 thuygiang.le@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
 hanh_bnn@ueh.edu.vn

Bùi Thị Xuân Hồng

Bùi Thị Xuân Hồng
Thạc sĩ, Giảng viên
 xhong@ueh.edu.vn