Ban Giảng huấn

Lê Thị Diên Anh

Lê Thị Diên Anh
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 dienanh@ueh.edu.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh
Giảng viên
 anhnn@ueh.edu.vn

Nguyễn Diệu Chi

Nguyễn Diệu Chi
Thạc sĩ, Gỉảng viên
 ntdchi67@ueh.edu.vn

Nguyễn Phương Chi

Nguyễn Phương Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 npckinhte@ueh.edu.vn

Trần Mai Chi

Trần Mai Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 maichi@ueh.edu.vn

Trương Thị Anh Đào

Trương Thị Anh Đào
Thạc sĩ, Giảng viên
Chủ tịch công đoàn khoa
 adao@ueh.edu.vn

Lê Thùy Giang

Lê Thùy Giang
Thạc sĩ, Giảng viên
Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
 thuygiang.le@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
 hanh_bnn@ueh.edu.vn