Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Nguyễn Thị Kim Thủy

Nguyễn Thị Kim Thủy
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
 kimthuy@ueh.edu.vn

Bùi Thị Thu Trang

Bùi Thị Thu Trang
Thạc sĩ, Giảng viên
 buithithutrang2002@ueh.edu.vn