Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Diệu Chi

Nguyễn Diệu Chi
Thạc sĩ, Gỉảng viên
 ntdchi67@ueh.edu.vn

Nguyễn Phương Chi

Nguyễn Phương Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 npckinhte@ueh.edu.vn

Trương Thị Anh Đào

Trương Thị Anh Đào
Thạc sĩ, Giảng viên
Chủ tịch công đoàn khoa
 adao@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
 hanh_bnn@ueh.edu.vn

Hồ Đình Phương Khanh

Hồ Đình Phương Khanh
Thạc sĩ, Giảng viên
 khanhhdp@ueh.edu.vn

Lê Thị Tuyết Minh

Lê Thị Tuyết Minh
Thạc sĩ, Giảng viên
 snowle@ueh.edu.vn

Nguyễn Phú Qùynh Như

Nguyễn Phú Qùynh Như
Thạc sĩ, Giảng viên
 nhunpq@ueh.edu.vn

Nguyễn Tấn Lộc

Nguyễn Tấn Lộc
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Victoria University of Wellington, New Zealand
 tanloc_nt@ueh.edu.vn