Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát

Lê Thị Thảo Linh

Lê Thị Thảo Linh
Thạc sĩ, Giảng viên
linhltt@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Duyên

Nguyễn Thị Bích Duyên
Thạc sĩ, Giảng viên
duyenntb@ueh.edu.vn

Trương Vĩnh Duy

Trương Vĩnh Duy
Thạc sĩ, Giảng viên
duytv@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Minh Ngọc
Thạc sĩ, Giảng viên
 minh_ngoc111@ueh.edu.vn

Bùi Mỹ Ngọc

Bùi Mỹ Ngọc
Phó Trưởng Khoa
Thạc sĩ, Giảng viên
 buimyngoc@ueh.edu.vn

Hà Thanh Bích Loan

Hà Thanh Bích Loan
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ Tổng quát
Thạc sĩ, Giảng viên
 loanhatb@ueh.edu.vn

Xem CV

Thái Hồng Phúc

Thái Hồng Phúc
Thạc sĩ, Giảng viên
 thaihongphuc@ueh.edu.vn

Nguyễn Thiên Phương

Nguyễn Thiên Phương
Thạc sĩ, Giảng viên tiếng Pháp
 thienphuongnt@ueh.edu.vn