Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát

Trần Mai Chi

Trần Mai Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 maichi@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Minh Ngọc
Thạc sĩ, Giảng viên
 minh_ngoc111@ueh.edu.vn

Bùi Mỹ Ngọc

B́ùi Mỹ Ngọc
Thạc sĩ, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
 buimyngoc@ueh.edu.vn

Hà Thanh Bích Loan

Hà Thanh Bích Loan
Thạc sĩ, Giảng viên
 loanhatb@ueh.edu.vn

Thái Hồng Phúc

Thái Hồng Phúc
Thạc sĩ, Giảng viên
 thaihongphuc@ueh.edu.vn

Nguyễn Thiên Phương

Nguyễn Thiên Phương
Thạc sĩ, Giảng viên tiếng Pháp
 thienphuongnt@ueh.edu.vn

Võ Đoàn Thơ

Võ Đoàn Thơ
Thạc sĩ, Giảng viên, Nghiên cứu sinh tại Victoria University of Wellington, New Zealand
 doantho@ueh.edu.vn

Dương Thị Thúy Uyên

Dương Thị Thúy Uyên
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
 thuyuyen@ueh.edu.vn