Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát

Lê Thị Diên Anh

Lê Thị Diên Anh
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 dienanh@ueh.edu.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh
Giảng viên
 anhnn@ueh.edu.vn

Trần Mai Chi

Trần Mai Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 maichi@ueh.edu.vn

Bùi Thị Xuân Hồng

Bùi Thị Xuân Hồng
Thạc sĩ, Giảng viên
 xhong@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Minh Ngọc
Thạc sĩ, Giảng viên
 minh_ngoc111@ueh.edu.vn

Bùi Mỹ Ngọc

B́ùi Mỹ Ngọc
Thạc sĩ, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
 buimyngoc@ueh.edu.vn

Hà Thanh Bích Loan

Hà Thanh Bích Loan
Thạc sĩ, Giảng viên
 loanhatb@ueh.edu.vn

Thái Hồng Phúc

Thái Hồng Phúc
Thạc sĩ, Giảng viên
 thaihongphuc@ueh.edu.vn