Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát

Dương Thị Thúy Uyên

Dương Thị Thúy Uyên
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
 thuyuyen@ueh.edu.vn

Phạm Thục Anh

Phạm Thục Anh
Cử nhân – Chuyên viên chính
Thư ký khoa
0902695669
pthuanh@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Ngọc Yên

 

Nguyễn Thị Ngọc Yên
Cử nhân – Chuyên viên
Thư ký khoa
0167 274 9118
yenntn@ueh.edu.vn