Ban Giảng huấn

Lê Phương Nga

Lê Phương Nga
Thạc sĩ, Giảng viên
 phuongnga@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Minh Ngọc
Thạc sĩ, Giảng viên
 minh_ngoc111@ueh.edu.vn

Bùi Mỹ Ngọc

Bùi Mỹ Ngọc
Phó Trưởng Khoa
Thạc sĩ, Giảng viên
 buimyngoc@ueh.edu.vn

Nguyễn Phú Qùynh Như

Nguyễn Phú Qùynh Như
Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
Thạc sĩ, Giảng viên
 nhunpq@ueh.edu.vn

Võ Thị Hồng Lê

Võ Thị Hồng Lê
Phó Trưởng Khoa
Tiến sĩ, Giảng viên
 levth@ueh.edu.vn

Lê Thị Thảo Linh

Lê Thị Thảo Linh
Thạc sĩ, Giảng viên
linhltt@ueh.edu.vn

Hà Thanh Bích Loan

Hà Thanh Bích Loan
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ Tổng quát
Thạc sĩ, Giảng viên
 loanhatb@ueh.edu.vn

Nguyễn Tấn Lộc

Nguyễn Tấn Lộc
Tiến sĩ – Giảng viên
 tanloc_nt@ueh.edu.vn