Ban Giảng huấn

Bùi Thị Xuân Hồng

Bùi Thị Xuân Hồng
Thạc sĩ, Giảng viên
 xhong@ueh.edu.vn

Hồ Đình Phương Khanh

Hồ Đình Phương Khanh
Thạc sĩ, Giảng viên
 khanhhdp@ueh.edu.vn

Hồ Thị Phương Nam

Hồ Thị Phương Nam
Thạc sĩ, Giảng viên
 phuongnam1412@ueh.edu.vn

Lê Thị Tuyết Minh

Lê Thị Tuyết Minh
Thạc sĩ, Giảng viên
 snowle@ueh.edu.vn

Lê Phương Nga

Lê Phương Nga
Thạc sĩ, Giảng viên
 phuongnga@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Minh Ngọc
Thạc sĩ, Giảng viên
 minh_ngoc111@ueh.edu.vn

Bùi Mỹ Ngọc

B́ùi Mỹ Ngọc
Thạc sĩ, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
 buimyngoc@ueh.edu.vn

Nguyễn Phú Qùynh Như

Nguyễn Phú Qùynh Như
Thạc sĩ, Giảng viên
 nhunpq@ueh.edu.vn