Ban Giảng huấn

Trần Thị Phỉ

Trần Thị Phỉ
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng khoa
0918142269
 tuanphi@ueh.edu.vn

Thái Hồng Phúc

Thái Hồng Phúc
Thạc sĩ, Giảng viên
 thaihongphuc@ueh.edu.vn

Võ Đình Phước

Võ Đình Phước
Thạc sĩ, Gỉảng viên chính
Phó Trưởng khoa phụ trách
093741888
 vdphuoc@ueh.edu.vn

Nguyễn Thiên Phương

Nguyễn Thiên Phương
Thạc sĩ, Giảng viên tiếng Pháp
 thienphuongnt@ueh.edu.vn

Nguyễn Xuân Quang

Nguyễn Xuân Quang
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 xuanquang@ueh.edu.vn

Phan Thị Vân Thanh

Phan Thị Vân Thanh
Tiến sĩ
 thanhptv@ueh.edu.vn
 vanthanhphan1512@gmail.com

Nguyễn Lương Hoàng Thành

Nguyễn Lương Hoàng Thành
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Thạc sĩ, Giảng viên
 thanhnlh@ueh.edu.vn

Hồ Minh Thắng

Hồ Minh Thắng
Thạc sĩ, Giảng viên
 thangemtoi@ueh.edu.vn