Ban Giảng huấn

Nguyễn Lương Hoàng Thành

Nguyễn Lương Hoàng Thành
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Thạc sĩ, Giảng viên
 thanhnlh@ueh.edu.vn

Hồ Minh Thắng

Hồ Minh Thắng
Thạc sĩ, Giảng viên
 thangemtoi@ueh.edu.vn

Phan Xuân Thảo

Phan Xuân Thảo
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
pxthaokt@ueh.edu.vn

Võ Đoàn Thơ

Võ Đoàn Thơ
Tiến sĩ, Giảng viên
 doantho@ueh.edu.vn

Bùi Thị Thu Trang

Bùi Thị Thu Trang
Thạc sĩ, Giảng viên

Cử nhân Quản trị kinh doanh ( ĐH Kinh tế TP.HCM, 2017)
 buithithutrang2002@ueh.edu.vn

Kiều Huyền Trâm

Kiều Huyền Trâm
Thạc sĩ, Giảng viên
 kieuhuyentram@ueh.edu.vn

Xem CV

Dương Thị Thúy Uyên

Dương Thị Thúy Uyên
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 thuyuyen@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Cẩm Anh

Nguyễn Thị Cẩm Anh
Thạc sĩ – Chuyên viên
Thư ký khoa
0972648420
anhntc@ueh.edu.vn