Ban Giảng huấn

Phan Xuân Thảo

Phan Xuân Thảo
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
pxthaokt@ueh.edu.vn

Võ Đoàn Thơ

Võ Đoàn Thơ
Thạc sĩ, Giảng viên, Nghiên cứu sinh tại Victoria University of Wellington, New Zealand
 doantho@ueh.edu.vn

Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Anh Thư
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 nguyenanhthu59@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Thủy

Nguyễn Thị Kim Thủy
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
 kimthuy@ueh.edu.vn

Bùi Thị Thu Trang

Bùi Thị Thu Trang
Thạc sĩ, Giảng viên
 buithithutrang2002@ueh.edu.vn

Kiều Huyền Trâm

Kiều Huyền Trâm
Thạc sĩ, Giảng viên
 kieuhuyentram@ueh.edu.vn

Dương Thị Thúy Uyên

Dương Thị Thúy Uyên
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
 thuyuyen@ueh.edu.vn

Phạm Thục Anh

Phạm Thục Anh
Cử nhân – Chuyên viên chính
Thư ký khoa
0902695669
pthuanh@ueh.edu.vn