Ban Giảng huấn

Nguyễn Thị Ngọc Yên

 

Nguyễn Thị Ngọc Yên
Cử nhân – Chuyên viên
Thư ký khoa
0167 274 9118
yenntn@ueh.edu.vn