Giới thiệu chung

SƠ LƯỢC

Ngày 5/9/2014 Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định số 2845/QĐ-ĐHKT-TCHC thành lập Khoa Ngoại ngữ Kinh tế (School of Foreign Languages for Economics) thuộc trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trên cơ sở nâng cấp Ban Ngoại ngữ (BNN) trước đây.


CN7A0259 (2)

Khoa hiện có 29 giảng viên trong đó 6 giảng viên chính; 23 giảng viên có học vị Thạc sĩ , 05 Tiến sĩ và 1 Nghiên cứu sinh.

HT4Khoa được tổ chức thành ba bộ môn:

CHỨC NĂNG

  1. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của môi trường làm việc đa văn hóa, đa ngôn ngữ trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay;
  2. Là đơn vị nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, tiếp thu có chọn lọc và giới thiệu tinh hoa của các nền văn hóa quốc tế cũng như giữ gìn và quảng bá với bạn bè quốc tế nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

NHIỆM VỤ

  1. Đa dạng hóa các loại hình, các chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội với nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ.
  2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và góp phần hoàn thành mục tiêu trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu của Trường.
  3. Tăng cường mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  4. Từng bước nâng cao vị thế và thương hiệu của Khoa trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ.