PHIẾU ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN HỌC VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM

  • Chụp hình hoặc scan chứng chỉ và tải lên (upload) tại đây. File upload có định dạng: jpg, gif, png, pdf
  • Đề nghị được xét miễn học và quy đổi điểm