PHIẾU ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN HỌC VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM

  • Đề nghị được xét miễn học và quy đổi điểm

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.