Tag Archives: chuyển điểm

KẾT QUẢ MIỄN HỌC VÀ CHUYỂN ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH HỌC PHẦN 1-2-3 KHÓA 45 ĐHCQ

Sinh viên xem danh sách được miễn học và quy đổi điểm môn Tiếng Anh Học phần 1-2-3 tại đây.

Danh sách sinh viên được miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần 1,2,3 môn tiếng Anh Khóa 44 – ĐHCQ

Sinh viên Khóa 44 – ĐHCQ xem danh sách miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh tại đây.

Danh sách sinh viên K41 được miễn học và chuyển điểm các học phần môn học tiếng Anh

Đơn xin miễn học và chuyển điểm các học phần môn học tiếng Anh

Download (DOCX, 18KB)