Tag Archives: Giảng viên chính

Nguyễn Phương Chi

Nguyễn Phương Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 npckinhte@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
 hanh_bnn@ueh.edu.vn

Trần Thị Phỉ

Trần Thị Phỉ
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng khoa
0918142269
 tuanphi@ueh.edu.vn

Võ Đình Phước

Võ Đình Phước
Thạc sĩ, Gỉảng viên chính
Phó Trưởng khoa phụ trách
093741888
 vdphuoc@ueh.edu.vn

Nguyễn Xuân Quang

Nguyễn Xuân Quang
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 xuanquang@ueh.edu.vn

Phan Xuân Thảo

Phan Xuân Thảo
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
pxthaokt@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Thủy

Nguyễn Thị Kim Thủy
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
 kimthuy@ueh.edu.vn

Dương Thị Thúy Uyên

Dương Thị Thúy Uyên
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
 thuyuyen@ueh.edu.vn