Tổ chức – Đoàn thể

TT
Họ và tên
Phụ trách
1
Phuoc

Võ Đình Phước
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa phụ trách
0903741888
vdphuoc@ueh.edu.vn


Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học của khoa.
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

  ✪ Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo của khoa.
  ✪ Phụ trách công tác nhân sự của khoa.
  ✪ Phụ trách chính các chương trình giảng dạy và các đề án phát triển chương trình giảng dạy, ngân hàng đề thi của khoa.
  ✪ Quản lý các phương tiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của khoa.

Công tác khác:
✪ Phụ trách các công tác thư viện và các nguồn sách tài liệu học tập và tham khảo.
2

Bùi Mỹ Ngọc
Thạc sĩ,
Phó trưởng khoa
0903846785
buimyngoc@ueh.edu.vn
Phụ trách các mảng công việc:

  ✔ Quản lý các hoạt động tài chính của khoa.
  ✔ Phụ trách công tác đào tạo của khoa.
  ✔ Trực tiếp phụ trách BM Ngoại ngữ tổng quát và BM Ngoại ngữ chuyên ngành.
  ✔ Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

Công tác khác:

  ✔ Bí thư chi bộ
  ✔ Phụ trách các công tác đoàn thể, các công tác khánh tiết, lễ tân của khoa.

4

Nguyễn Thị Cẩm Anh
Thạc sĩ- Chuyên viên
Thư ký khoa
0972648420
anhntc@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Tiếp nhận, triển khai lịch thi
- Tiếp nhận, kiểm tra, ghi sổ và nộp điểm kết thúc học phần cho các bộ phận có liên quan
- Nhận bài thi, phân loại và chuyển giao cho các GV chấm thi thuộc bộ môn tương ứng
- Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ chuyển điểm và miễn học các học phần tiếng Anh
- Quản lý thư viện của khoa
- Soạn thảo các văn bản hành chính, các thông báo, lập các báo cáo thống kê (Việt-Anh)
- Thư ký trong các cuộc họp bộ môn, họp giao ban định kỳ
- Xử lý các báo cáo của thanh tra trường về tình hình giảng dạy của GV khoa
- Phân công, đôn đốc và theo dõi giảng viên gác thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, hệ
- Sắp xếp, lưu trữ công văn
- Xây dựng và quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ tài liệu
- Kê khai và quản lý tài sản, văn phòng
- Giúp Ban chủ nhiệm khoa tổ chức các cuộc họp, hội thảo khoa
- Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo, phúc tra
- Tham gia BCH Công đoàn Khoa
- Phụ trách các công tác tổ chức lễ tân khánh tiết của khoa

Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Tiếp nhận lịch giảng, giúp các trưởng Bộ môn lập và quản lý thời khoá biểu các khoá các hệ cho từng học kỳ
- Giúp các trưởng Bộ môn theo dõi tiến độ làm đề thi của khoa, nhận và nộp đề thi cho các đơn vị có liên quan
- Chuẩn bị hợp đồng cho GV thỉnh giảng ngoài trường
- Tiếp nhận, chuyển giao, triển khai công văn giữa trường, khoa, giảng viên, sinh viên
- Xử lý các kết quả khảo sát của Phòng ĐBCL & PTCT
- Phụ trách công tác đánh giá rèn luyện sinh viên mỗi học kỳ
- Nhập dữ liệu thông tin viên chức khoa
- Sắp xếp địa điểm họp, tổ chức seminar và hội thảo
- Hỗ trợ GV thỉnh giảng đăng ký nghỉ dạy, mượn phòng dạy bù
- Photo, in ấn tài liệu
- Tiếp nhận các yêu cầu của sinh viên và khách đến liên hệ công tác và chuyển đến các bộ phận có liên quan để giải quyết.

Công tác khác:
- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm khoa và của Trường.
5
Vương Phạm Thùy Vân
Thạc sĩ- Chuyên viên
Thư ký khoa
0907277208
vanvpt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Tiếp nhận lịch giảng, giúp các trưởng Bộ môn lập và quản lý thời khoá biểu các khoá các hệ cho từng học kỳ
- Giúp các trưởng Bộ môn theo dõi tiến độ làm đề thi của khoa, nhận và nộp đề thi cho các đơn vị có liên quan
- Thư ký trong các cuộc họp bộ môn, họp giao ban định kỳ
- Kê khai thanh toán cho giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng hệ ĐHCQ
- Chuẩn bị hợp đồng cho GV thỉnh giảng ngoài trường
- Tham gia công tác ISO của Khoa
- Phụ trách công tác truyền thông của đơn vị. Tham gia quản lý (admin) và phát triển trang web của khoa
- Soạn thảo các văn bản hành chính, các thông báo, lập các báo cáo thống kê (Việt-Anh)
- Xử lý các kết quả khảo sát của Phòng ĐBCL & PTCT
- Tư vấn viên cho các hệ đại học chính quy và hỗ trợ công tác cố vấn học tập
- Phụ trách công tác cố vấn học tập: phân công giảng viên, tổng hợp mỗi học kỳ
- Tiếp nhận, chuyển giao, triển khai công văn giữa trường, khoa, giảng viên, sinh viên
- Phụ trách công tác đánh giá rèn luyện sinh viên mỗi học kỳ
- Xây dựng và quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ tài liệu
- Nhập dữ liệu thông tin viên chức khoa
- Hỗ trợ GV thỉnh giảng đăng ký nghỉ dạy, mượn phòng dạy bù
- Sắp xếp địa điểm họp, tổ chức seminar và hội thảo

Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Tiếp nhận, triển khai lịch thi
- Tiếp nhận, kiểm tra, ghi sổ và nộp điểm Kết thúc học phần cho các bộ phận có liên quan
- Nhận bài thi, phân loại và chuyển giao cho các bộ môn
- Phân công, đôn đốc và theo dõi giảng viên gác thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, hệ
- Giúp Ban chủ nhiệm khoa tổ chức các cuộc họp, hội thảo khoa
- Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo, phúc tra
- Tham gia tổ chức các sự kiện của khoa và của các lớp sinh viên
- Xử lý các báo cáo của thanh tra trường về tình hình giảng dạy của GV khoa

Công tác khác:
- Tham gia BCH Đoàn Khoa.
- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm khoa và của Trường.