Kỷ yếu hội thảo khoa học 24/12/2015

MỤC LỤC


1. ACTION RESEARCH IN EDUCATION – AN OVERVIEW

Nguyen Luong Hoang Thanh M.A.
2. AN EFFECTIVE WAY OF TEACHING PRONUNCIATION IN A BUSINESS ENGLISH COURSE
Ha Thanh Bich Loan, M.A.

3. ẨN DỤ DÙNG TỪ NGỮ CHỈ CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH
ThS. Lê Thị Diên Anh
4. BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT

ThS. Trương Thị Anh Đào
5. CALIBRATION – A SIGNIFICANT ACTIVITY AND CONTRIBUTORY FACTOR TO QUALITY AND FAIRNESS IN TESTING LANGUAGE SKILLS
Duong Thi Thuy Uyen, M.A.
6. ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC KHUYẾN KHÍCH SINH VIÊN GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
7. GROUP-WORKING DESIGNS IN AN EGAP CLASSROOM
Hồ Thị Phương Nam, M.A.
HT1
8. HIỆU QUẢ CỦA HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH THEO NHÓM TRONG VIỆC CẢI THIỆN TINH THẦN TẬP THỂ VÀ RÈN LUYỆN 4 KỸ NĂNG Ở LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

Th.S Nguyễn Thị Diệu Chi
9. HỌC ĐỌC TỪ MỘT GÓC NHÌN (Về một loại bài tập người học thường ít thực hiện)
Nguyễn Ngọc Anh
10. HOW TO MAKE THE TEACHING POWERPOINT SLIDES MORE ATTRACTIVE IN YOUR TEACHING
Ngoc My Bui M.A
11. HOW TO TEACH LARGE CLASSES
Ho Minh Thang, M.A.
12. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO, TƯỜNG TRÌNH
ThS. Nguyễn Thiên Phương
13. IMPLEMENTATION OF SKIMMING AND SCANNING TECHNIQUES IN TEACHING READING COMPREHENSION
Nguyen Thi Minh Ngoc, M.A.
HT4

14. INITIAL SURVEYS: BUSINESS ENGLISH CHOICE OF UEH AND COURSE EXPECTATIONS
Phan Xuan Thao, M.A.
15. LEARNER STYLES AND STRATEGIES: A PILOT INVESTIGATION
Ho Dinh Phuong Khanh, M.A
16. LEARNERS’ POTENTIAL PROBLEMS IN LISTENING AND CRITERIA OF SELECTING RECORDED MATERIALS
Tran Mai Chi, M.A.
17. LECTURES, SEMINARS AND TUTORIALS – WHICH ONES ARE THE MOST BENEFICIAL?
Nguyễn Thị Kim Thủy, M.A.
18. MAKING A SPEECH IN ENGLISH: HOW TO DO IT MORE EFFECTIVELY
Nguyen Xuan Quang, M.A.
19. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN HỨNG THÚ HỌC TIẾNG ANH HƠN
Ths. Bùi Thị Xuân Hồng
20. PROMOTING STUDENTS’ VOCABULARY REPERTOIRE
Le Thi Tuyet Minh, M.A.
21. QUANTITATIVE RESEARCH & QUALITATIVE RESEARCH APPROACH IS THE DEBATE BETWEEN THEM A NEVER-ENDING ONE?
Nguyen Luong Hoang Thanh, M.A.
22. RADICALLY EXPLOITING LISTENING EXERCISES FROM MARKET LEADER COURSEBOOK
Ha Thanh Bich Loan, M.A.
23. SHOULD WE SAY “NO” TO TRANSLATION IN TEACHING READING COMPREHENSION?
Vo Dinh Phuoc, M.A
24. SUGGESTED PRE-READING ACTIVITIES FOR READING TEXTS IN MODULE 3 (PRE- INTERMEDIATE MARKET LEADER COURSE BOOK – THIRD EDITION)
Kieu Huyen Tram, M.A.
25. SUGGESTION FOR USING A SPEED READING PROGRAMME FOR UEH STUDENTS
Tran Thi Phi M.A.
26. TEACHING CASE STUDIES IN MODULE 2
Bui Thu Trang, M.A.
HT6
27. TEACHING LARGE MULTILEVEL CLASSES AT UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY (UEH)

Le Phuong Nga, M.A
28. THE INNOVATION IN TEACHING READING TO THE STUDENTS AT UNIVERSITY OF ECONOMICS HCMC
Nguyen Thi Minh Ngoc, M.A.
29. THE INTRODUCTION OF CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) TO ENGLISH TEACHING AND LEARNING AT UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY
Vo Doan Tho, M.A.
30. THE THREE APPROACHES TO GRAMMAR AND THEIR APPLICATION IN ANALYZING STUDENTS’ ERRORS
Nguyen Phu Quynh Nhu, M.A.
31. THE USE OF MOTHER TONGUE IN SECOND LANGUAGE VOCABULARY ACQUISITION
Nguyen Thi Hanh, M.A.
32. VỀ MÔN VIẾT Ở HỌC PHẦN 3 VÀ 4 CHO LỚP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT
ThS. Nguyễn Phương Chi
33. VIDEO CLIPS MADE BY THIRD-YEAR STUDENTS TO ENHANCE SPEAKING AND LISTENING SKILLS OUTSIDE CLASSROOM
Thai Hong Phuc, M.A.
34. APPLICATION OF QUIZLET.COM TO TEACHING AND LEARNING BUSINESS ENGLISH VOCABULARY AT THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY
Trần Thị Phỉ, Võ Đoàn Thơ, Nguyễn Lương Hoàng Thành, Hồ Đình Phương Khanh & Phan Thúy Khanh
HT7
35. THE EFFECTIVENESS OF THE SELF-ASSESSMENT AND PEER-TEACHING ACTIVITY BASED ON THE LEARNING PYRAMID ON THE STUDENTS’ RETENTION IN LEARNING OCABULARY AT THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

Dương Thị Thúy Uyên & Võ Đoàn Thơ
36. VISUAL MINI-TESTS IN REVIEWING VOCABULARY OF MODULES 1, 2, 3, 4
Bùi Mỹ Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Minh Hương & Lê Thùy Giang