Võ Đoàn Thơ

Võ Đoàn Thơ
Thạc sĩ, Giảng viên, Nghiên cứu sinh tại Victoria University of Wellington, New Zealand
 doantho@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 10 nămTho2

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh giao tiếp thương mại

Công trình khoa học:

  1. Application of quizlet.com to teaching and learning business English vocabulary at Ho Chi Minh city University of Economics – Đề tài cấp trường – Thành viên, 2016.
  2. The effectiveness of the self-assessment and peer-teaching activities based on the LEARNING PYRAMID on the students’ retention in learning English at the University of Economics, HCMC – Đề tài cấp trường – Đồng chủ nhiệm, 2016.

Bài báo khoa học:

  1. Sử dụng thẻ câu hỏi và điện thoại di động để nâng cao sự tự tin của sinh viên trong giao tiếp bằng tiếng Anh. (2014), Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Chương Trình Tiếng Anh Tại UEH: Đánh Giá Và Đề Xuất Cải Tiến.
  2. The introduction of CLIL (Content and Language integrated Learning) to English Teaching and Learning at University of Economics HCMC. (2015), Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Và Học Ngoại Ngữ Tại UEH.
  3. Application of quizlet.com to teaching and learning business english vocabulary at the University of Economics HCMC. (2016), Nhà xuất bản Đại học Ngoại ngữ Hà nội; 7th Annual International Conference on TESOL: Innovations in English Language Teaching and Learning – SEAMEO RETRAC. http://www.vnseameo.org/TESOLConference2016/materials/192.pdf
  4. Hiệu quả của hoạt động giảng bài cho bạn học và tự đánh giá dựa trên lý thuyết về tháp học tập (Learning Pyramid) đối với khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh của sinh viên tại trường đại học Kinh Tế TP.HCM(2016), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam.
  5. Using Video Recordings by Mobile Phones to Improve Students’ Confidence & Communication Skill (2016), The first International Conference on Language Teaching ICLD 2016.
  6. Using passive voice in academic writing.  Some observations from marketing research papers (2016), Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM.