Nguyễn Diệu Chi

Nguyễn Diệu Chi
Thạc sĩ, Gỉảng viên chính
 ntdchi67@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 25 nămJpeg

» Môn học đảm nhiệm: Nghe, Nói, Đọc, Viết

» Hoạt động khoa học:

        ➡ Công trình khoa học:

1. Tài liệu tham khảo: English Business Correspondence, cấp trường, chủ nhiệm, 1999.

2. Tài liệu tham khảo bổ sung cho giáo trình Market Leader – Sơ cấp (chương 1 – chương 6): Supplementary Material Adapted to Market Leader – Elementary (Unit 1 – Unit 6), cấp trường, chủ nhiệm, 2010.

      ➡ Bài báo khoa học:

1. How to help our freshmen study Module 1 better? (2011), Kỷ yếu Hội thảo : Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

2. Ảnh hưởng của việc thu thập ý kiến người học lên hiệu quả dạy và học ở trường Đại học kinh tế (2013), Kỷ yếu Hội thảo Khoa Học cấp Ban 2013.

3. Ảnh hưởng của điểm quá trình lên điểm kết thúc học phần và điểm học phần (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

4. Giải pháp cải thiện kỹ năng viết của sinh viên ở học phần 1 & 2 (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

5. Hiệu quả của học và thuyết trình theo nhóm trong việc cải thiện tinh thần tập thể và rèn luyện 4 kỹ năng ở lớp chất lượng cao (2015), Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nâng Cao Hiệu Quả Dạy và Học Ngoại Ngữ tại UEH.