Nguyễn Thị Cẩm Anh

Nguyễn Thị Cẩm Anh
Thạc sĩ – Chuyên viên
Thư ký khoa
0972648420
anhntc@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

 • Tiếp nhận, triển khai lịch thi
 • Tiếp nhận, kiểm tra, ghi sổ và nộp điểm kết thúc học phần cho các bộ phận có liên quan
 • Nhận bài thi, phân loại và chuyển giao cho các GV chấm thi thuộc bộ môn tương ứng
 • Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ chuyển điểm và miễn học các học phần tiếng Anh
 • Quản lý thư viện của khoa
 • Soạn thảo các văn bản hành chính, các thông báo, lập các báo cáo thống kê (Việt-Anh)
 • Thư ký trong các cuộc họp bộ môn, họp giao ban định kỳ
 • Xử lý các báo cáo của thanh tra trường về tình hình giảng dạy của GV khoa
 • Phân công, đôn đốc và theo dõi giảng viên gác thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, hệ
 • Sắp xếp, lưu trữ công văn
 • Xây dựng và quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ tài liệu
 • Kê khai và quản lý tài sản, văn phòng
 • Giúp Ban chủ nhiệm khoa tổ chức các cuộc họp, hội thảo khoa
 • Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo, phúc tra
 • Phụ trách các công tác tổ chức lễ tân khánh tiết của khoa

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tiếp nhận lịch giảng, giúp các trưởng Bộ môn lập và quản lý thời khoá biểu các khoá các hệ cho từng học kỳ
 • Giúp các trưởng Bộ môn theo dõi tiến độ làm đề thi của khoa, nhận và nộp đề thi cho các đơn vị có liên quan
 • Chuẩn bị hợp đồng cho GV thỉnh giảng ngoài trường
 • Tiếp nhận, chuyển giao, triển khai công văn giữa trường, khoa, giảng viên, sinh viên
 • Xử lý các kết quả khảo sát của Phòng ĐBCL & PTCT
 • Phụ trách công tác đánh giá rèn luyện sinh viên mỗi học kỳ
 • Nhập dữ liệu thông tin viên chức khoa
 • Sắp xếp địa điểm họp, tổ chức seminar và hội thảo
 • Hỗ trợ GV thỉnh giảng đăng ký nghỉ dạy, mượn phòng dạy bù
 • Photo, in ấn tài liệu
 • Tiếp nhận các yêu cầu của sinh viên và khách đến liên hệ công tác và chuyển đến các bộ phận có liên quan để giải quyết.

 Công tác khác:

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm khoa và của Trường.