Vương Phạm Thùy Vân

Vương Phạm Thùy Vân
Thạc sĩ – Chuyên viên
Thư ký khoa
0907277208
 vanvpt@ueh.edu.vn 

Phụ trách các đầu việc:

 •   Thư ký trong các cuộc họp bộ môn, họp giao ban định kỳ
 •   Kê khai thanh toán cho giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng hệ ĐHCQ
 •   Chuẩn bị hợp đồng cho GV thỉnh giảng ngoài trường
 •   Tham gia công tác ISO của Khoa
 •   Phụ trách công tác truyền thông của đơn vị. Tham gia quản lý (admin) và phát triển trang web của khoa
 •   Soạn thảo các văn bản hành chính, các thông báo, lập các báo cáo thống kê (ViệtAnh)
 •   Xử lý các kết quả khảo sát của Phòng ĐBCL & PTCT
 •   Tư vấn viên cho các hệ đại học chính quy và hỗ trợ công tác cố vấn học tập
 •   Phụ trách công tác cố vấn học tập: phân công giảng viên, tổng hợp mỗi học kỳ
 •   Tiếp nhận, chuyển giao, triển khai công văn giữa trường, khoa, giảng viên, sinh viên
 •   Phụ trách công tác đánh giá rèn luyện sinh viên mỗi học kỳ
 •   Xây dựng và quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ tài liệu
 •   Nhập dữ liệu thông tin viên chức khoa
 •   Hỗ trợ GV thỉnh giảng đăng ký nghỉ dạy, mượn phòng dạy bù
 •   Sắp xếp địa điểm họp, tổ chức seminar và hội thảo

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tiếp nhận, triển khai lịch thi
 •  Tiếp nhận, kiểm tra, ghi sổ và nộp điểm Kết thúc học phần cho các bộ phận có liên quan
 •  Nhận bài thi, phân loại và chuyển giao cho các bộ môn
 •  Phân công, đôn đốc và theo dõi giảng viên gác thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, hệ
 •  Giúp Ban chủ nhiệm khoa tổ chức các cuộc họp, hội thảo khoa
 •  Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo, phúc tra
 •  Tham gia tổ chức các sự kiện của khoa và của các lớp sinh viên
 •  Xử lý các báo cáo của thanh tra trường về tình hình giảng dạy của GV khoa

Công tác khác:

 • Tham gia BCH Đoàn Khoa.              
 • Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm khoa và của Trường.