Chương trình tiếng Anh không chuyên

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MỤC TIÊU CHUNG Môn ngoại ngữ trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế được xem là môn học hỗ trợ, nhằm giúp người học có khả năng sử dụng ngoại ngữ như là một công cụ giao tiếp trong môi trường học thuật …
Đọc thêm
Load More