Kỷ yếu hội thảo khoa học 2016
Kỷ yếu của Hội thảo gồm 23 bài viết thể hiện tâm huyết trong giảng dạy và nghiên cứu của các tác giả thông qua các vấn đề như nâng cao hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ cùng với những phát hiện trong nghiên cứu ngôn ngữ nhằm phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ.

LỜI GIỚI THIỆU

PHẦN I: CẢI TIẾN VIỆC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ

1. Hiệu quả của học và thuyết trình theo nhóm – các phát hiện khác
Th.S. Nguyễn Thị Diệu Chi

2. How is the effectiveness of reading strategy training related to the reading proficiency of the first-year students at University of Economics HCMC?
Th.S. Nguyễn Thị Minh Ngọc

3. How to conduct “case studies” more effectively in large multi-level English classrooms
Th.S. Bùi Thị Xuân Hồng,

4. How to motivate students to write
Th.S. Nguyễn Thị Hạnh

5. Lợi ích trong việc khuyến khích sinh viên học nhóm
Th.S. Nguyễn Thị Anh Thư

6. Như thế nào sẽ hiệu quả hơn khi giúp sinh viên học nghe theo những yêu cầu bài tập trong sách Market Leader, Pre-Intermediate, 3rd Edition?
Nguyễn Ngọc Anh

7. Some remarks on English writing training to the beginners
Th.S. Nguyễn Xuân Quang

8. Strategies to motivate your ESP learners
Th.S. Bùi Thị Thu Trang

9. Students’ learning strategies for dealing with vocabulary at the University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
Th.S. Lê Phương Nga

10. Teaching Cinderella skill through time
Th.S. Nguyễn Lương Hoàng Thành

11. The challenges of teaching ESP reading
Th.S. Nguyễn Thị Kim Thủy

12. The role of memory
Th.S. Trần Mai Chi

13. The teaching of grammar
Th.S. Nguyễn Phú Quỳnh Như

14. Thực tiễn dạy và học một ngoại ngữ hoàn toàn mới (Expérience de l ’enseignement – Apprentissage d’une Langue Entièrement Nouvelle)
Th.S. Nguyễn Thiên Phương

15. Willingness to communicate in English: A study of variables influencing Business English majors at University of Economics HCMC
Th.S. Phan Xuân Thảo & Th.S. Nguyễn Phú Quỳnh Như

PHẦN II: NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ

16. A cross-cultural study of verbal greetings in Vietnamese and English: A theoretical background
Th.S. Lê Thùy Giang

17. A comparison between English and Vietnamese nasals
Th.S. Võ Đình Phước

18. A study of English gratitude expressions in the view of pragmatics
Th.S. Kiều Huyền Trâm

19. Pronunciation: Problems facing Vietnamese learners of English
Th.S. Hồ Đình Phương Khanh

20. “Vietnamese English” – A discussion of a variety of English
Th.S. Lê Thùy Giang

PHẦN III: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ

21. Giới thiệu một ứng dụng trong luyện nghe ngoại ngữ
Th.S. Nguyễn Phương Chi

22. Using Goldwave software to make audio files
Th.S. Bùi Mỹ Ngọc

23. Using TED TALKS to enhance English language learning at UEH
Th.S. Trần Thị Phỉ